Regulamin Hotelowy

Regulamin Hotelowy

Firma Handlowo-Usługowa KARAT
Adam Rajpold, ul. Miodowa 16
31-517 Kraków
NIP: 676-117-94-35
Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 3. Osoba wynajmująca pokój hotelowy oraz zamieszkująca w nim, zwana dalej Gościem hotelowym, zobowiązana jest do zameldowania się – podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisane karty meldunkowej.
 4. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia winno zostać zgłoszone w recepcji do godziny 12:00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości i posiadania wolnych miejsc.
 6. Zatrzymanie wynajętego pokoju po godzinie 12:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę, za którą hotel naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 8. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 9. Przebywanie osób nie zameldowanych w hotelu po godzinie 22:00 jest równoznaczne z odpłatnym zakwaterowaniem tych osób zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 10. Opłatę za pobyt hotel pobiera z góry. Goście zobowiązani są uregulować należność za pobyt podczas meldowania.
 11. Na terenie obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia oprócz miejsc do tego wyznaczonych. W przypadku nie przestrzegania zakazu hotel naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Wszystkie osoby przebywające w hotelu zobowiązane są do zachowania ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00. Cisza nocna może zostać zakłócona ze strony hotelu podczas organizowania imprez typu wesele, bankiet itp. W takim przypadku hotel jest zobowiązany poinformować dokonującego rezerwacji o planowanej imprezie.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia hotelu.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 16. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub w mieniu osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 17. Personel Hotelu może wejść do wynajętego pokoju bez uprzedniego poinformowania Gości jedynie w celu posprzątania pokoju czy wymiany pościeli. Prawo wejścia do wynajmowanego obiektu pozostawia się również personelowi w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu Gości lub w przypadku niedostosowania się do regulaminu hotelowego.
 18. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę
  - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa
 19. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  - budzenie o wyznaczonej godzinie
  - przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelowym sejfie
  - przechowywania bagażu Gości zameldowanych w hotelu
 20. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 21. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 22. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 23. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 24. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja, która ma 14 dni na odpowiedź.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. Koszty przesyłki pokrywa Gość. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 30 dni, następnie zostaną one wyrzucone.

Dyrekcja Hotelu

Banners

3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Doskonała lokalizacja każdego z naszych obiektów - centrum Krakowa, dzielnica Kazimierz

Wiele lat doświadczenia, dobrze wyszkolony personel, zaufane grono stałych Partnerów.

Organizujemy przyjęcia weselne, uroczyste obiady ślubne, przyjęcia komunijne.

Oferty